Privacy statement

1.    Algemeen

INTERLIGHT NV, Lutlommel 164 3920 Lommel hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

Als INTERLIGHT NV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

INTERLIGHT NV   gdpr@interlight.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze klanten, prospecten, leveranciers en alle derden waar onze organisatie mee communiceert.

 

2.    Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door INTERLIGHT NV verwerkt ten behoeve één of meedere van van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • Het voeren van klanten en boekhoudkundige administratie
  • wettelijke verplichting
 • Commercieel beheer
  • gerechtvaardigd belang
 • Leveren van diensten en producten
  • uitvoering overeenkomst
 • Promotie, PR en communicatie waaronder
  • E-mail communicatie niet klanten
   • Toestemming
  • Reference cases website
   • Toestemming
  • E-mail communicatie commerciële relaties
   • Gerechtvaardigd Belang
  • Het beheren van social media / websites d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s
   • Gerechtvaardigd belang
 • Het verstrekken van relevante gerelateerde informatie en adviezen aan klanten
  • Uitvoering overeenkomst
 • Het verstrekken van informatie, aanbiedingen en adviezen aan prospecten
  • Toestemming

3.    Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam
 • contactgegevens : telefoonnummer, e-mail, adres
 • Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, rekeningnummer, …)
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …
 • Commerciële gegevens

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de verbonden vennootschappen en/of leveranciers van producten en diensten in het kader van het uitvoeren van onze opdracht. .

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

4.    Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting);
 • het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
 • het verzekeren van ons personeel en BA
 • Het voeren van marketing activiteiten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

5.     Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Verbonden organisaties

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Je persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.  In dat geval worden je persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

 

6.    Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming)

 

7.    Bewaartermijn

INTERLIGHT NV  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

INTERLIGHT NV verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk of maximaal 10 jaar na laatste gebruik.

8.    Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens INTERLIGHT NV van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen  onze maatregelen, en stellen bij indien nodig
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Alle maatregelen zijn opgenomen in ons gegevensbeschermingsbeleid

9.    Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens  die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen e verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden.  Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

GDPR@interlight.be kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren).

10.Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen op het mailadres  gdpr@interlight.be

11.Wijzigingen aan onze privacyverklaring

INTERLIGHT NV  kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen.  De laatste wijziging gebeurde op 24/5/92

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte

%d bloggers liken dit: